សេចក្តីជូនដំណឹងៈ ក្រុមហ៊ុន អិន.ខេ.អិន (ខេមបូឌា) បានប្តូរទីតាំងថ្មី! ទីតាំងថ្មីស្ថិតនៅផ្ទះេលខ ១១ ផ្លូវ ២២២ (ចន្លោះផ្លូវ ៥១ និង មហាវិថី នរោត្តម) រាជាធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ សូមអរគុណ!

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទង:

ក្រុមហ៊ុន អិល ខេ អិន (ខេមបូឌា)

ផ្ទះលេខ ១១ ផ្លូវ ២២២ សង្កាត់បឹងរាំង ខណ្ឌដូនពេញ
រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ទំនាក់ទំនងៈ ០១០ ៩៥៩៥៩១, ០១០ ៩៥៩៥៩២, ០១២ ២២៥២៥២

សារអេឡិចត្រូនិចៈ info@lkn-cam.com

គេហទំព័រៈ www.lkncambodia.com

ហ្វេសប៊ុក: LKNCambodiastudyabroad

Name:

Phone:

Email:

Subject:

Message: