សេចក្តីជូនដំណឹងៈ ក្រុមហ៊ុន អិន.ខេ.អិន (ខេមបូឌា) បានប្តូរទីតាំងថ្មី! ទីតាំងថ្មីស្ថិតនៅផ្ទះេលខ ១១ ផ្លូវ ២២២ (ចន្លោះផ្លូវ ៥១ និង មហាវិថី នរោត្តម) រាជាធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ សូមអរគុណ!

ហាមីតុន


សាលានៅក្នុង ហាមីតុន

វិទ្យាស្ថានអបរំ វ៉ៃកាតូ

វិទ្យាស្ថានអប់រំវ៉ៃកាតូ
ជាន់ទី4 អាគារប៉ម
ផ្លូវ 48 វឺដ, ប្រអប់សំបុត្រលេខ ៧៧៣
ហាមីលតុន ៣២០៤, ញូស្ស៊ីឡែន


កម្មវិធីសិក្សា៖

  • ភាសាអង់គ្លេស
  • ថ្នាក់ត្រៀមប្រឡង IELTS
  • ថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់គិលានុបដ្ឋាយិកា
  • ថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់បដិសណ្ឋារកិច្ច


សម្រាប់ពត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងការិយាល័យតំណាងតំបន់យើងខ្ញុំក្រុមហ៊ុន អិល ខេ អិន (ខេមបូឌា)

 

 
ពត៌មានលំអិត »