បង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ ២០០៣ ក្រុមហ៊ុន អិន.ខេ.អិន (ខេមបូឌា) បានផ្តល់សេវាពិគ្រោះយោបល់សិក្សានៅក្រៅប្រទេសជូនសិស្សានុសិស្សពីកំរិតវិទ្យាល័យដល់កំរិតឧត្តមសិក្សា ។ ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំណែនាំសិស្សអំពីការដាក់ពាក្យទៅសិក្សានៅវិទ្យាល័យ មហាវិទ្យាល័យ សាកលវិទ្យាល័យ រហូតទទួលបានលិខិតចូលរៀន ដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងការដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការសិក្សា ។ ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំក៏មានការណែនាំមុនចេញដំណើរផងដែរចំពោះសិស្សដែលទទួលបានទិដ្ឋាការហើយ ។

ហាមីតុន


សាលានៅក្នុង ហាមីតុន

វិទ្យាស្ថានអបរំ វ៉ៃកាតូ

វិទ្យាស្ថានអប់រំវ៉ៃកាតូ
ជាន់ទី4 អាគារប៉ម
ផ្លូវ 48 វឺដ, ប្រអប់សំបុត្រលេខ ៧៧៣
ហាមីលតុន ៣២០៤, ញូស្ស៊ីឡែន


កម្មវិធីសិក្សា៖

  • ភាសាអង់គ្លេស
  • ថ្នាក់ត្រៀមប្រឡង IELTS
  • ថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់គិលានុបដ្ឋាយិកា
  • ថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់បដិសណ្ឋារកិច្ច


សម្រាប់ពត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងការិយាល័យតំណាងតំបន់យើងខ្ញុំក្រុមហ៊ុន អិល ខេ អិន (ខេមបូឌា)

 

 
ពត៌មានលំអិត »