បង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ ២០០៣ ក្រុមហ៊ុន អិន.ខេ.អិន (ខេមបូឌា) បានផ្តល់សេវាពិគ្រោះយោបល់សិក្សានៅក្រៅប្រទេសជូនសិស្សានុសិស្សពីកំរិតវិទ្យាល័យដល់កំរិតឧត្តមសិក្សា ។ ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំណែនាំសិស្សអំពីការដាក់ពាក្យទៅសិក្សានៅវិទ្យាល័យ មហាវិទ្យាល័យ សាកលវិទ្យាល័យ រហូតទទួលបានលិខិតចូលរៀន ដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងការដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការសិក្សា ។ ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំក៏មានការណែនាំមុនចេញដំណើរផងដែរចំពោះសិស្សដែលទទួលបានទិដ្ឋាការហើយ ។

អាដឺលេដ


ទីក្រុងអាដីលេដស្ថិតនៅតំបន់ខាងត្បូងប្រទេសហើយជាទីក្រុងទីប្រាំដែលក្នុងចំណោមទីក្រុងធំនៃប្រទេសនេះយោងតាមការ ស្រង់ចំនួនប្រជាជននៅឆ្នាំ២០១១។​ ទីក្រុងនេះ មានប្រជាជនសរុប​ ១ ២៦២ ៩៤០នាក់ហើយតាមប្រភពពីប្រជាជនដែលនៅទីនោះ បានបញ្ជាក់ថា អាដីលេដ មានទេពតាថែរក្សាតាំងពីទីក្រុងបានចាប់កកើតឡើង។
ចំនួនប្រជាជន ១​ ២៦២ ៩៤០ (២០១១)
ផៃ្ទដីសរុប ១​ ៨២៧ គីឡូម៉ែត្រការេ
គំហើញប្រទេស ថ្ងៃ២៨​ ខែធ្នូ ឆ្នាំ១៨៣៦

សាលានៅក្នុង អាដឺលេដ