សេចក្តីជូនដំណឹងៈ ក្រុមហ៊ុន អិន.ខេ.អិន (ខេមបូឌា) បានប្តូរទីតាំងថ្មី! ទីតាំងថ្មីស្ថិតនៅផ្ទះេលខ ១១ ផ្លូវ ២២២ (ចន្លោះផ្លូវ ៥១ និង មហាវិថី នរោត្តម) រាជាធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ សូមអរគុណ!

អាដឺលេដ


ទីក្រុងអាដីលេដស្ថិតនៅតំបន់ខាងត្បូងប្រទេសហើយជាទីក្រុងទីប្រាំដែលក្នុងចំណោមទីក្រុងធំនៃប្រទេសនេះយោងតាមការ ស្រង់ចំនួនប្រជាជននៅឆ្នាំ២០១១។​ ទីក្រុងនេះ មានប្រជាជនសរុប​ ១ ២៦២ ៩៤០នាក់ហើយតាមប្រភពពីប្រជាជនដែលនៅទីនោះ បានបញ្ជាក់ថា អាដីលេដ មានទេពតាថែរក្សាតាំងពីទីក្រុងបានចាប់កកើតឡើង។
ចំនួនប្រជាជន ១​ ២៦២ ៩៤០ (២០១១)
ផៃ្ទដីសរុប ១​ ៨២៧ គីឡូម៉ែត្រការេ
គំហើញប្រទេស ថ្ងៃ២៨​ ខែធ្នូ ឆ្នាំ១៨៣៦

សាលានៅក្នុង អាដឺលេដ