សេចក្តីជូនដំណឹងៈ ក្រុមហ៊ុន អិន.ខេ.អិន (ខេមបូឌា) បានប្តូរទីតាំងថ្មី! ទីតាំងថ្មីស្ថិតនៅផ្ទះេលខ ១១ ផ្លូវ ២២២ (ចន្លោះផ្លូវ ៥១ និង មហាវិថី នរោត្តម) រាជាធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ សូមអរគុណ!

បាឡារ៉ាត


​​បាឡារ៉ាតជាទីក្រុងដែលមានតំបន់ទន្លេមួយ​មានឈ្មោះថា​យារ៉ូវី ស្ថិតនៅភាគខាងលិចនៃរដ្ធវិកធឺរីអូស្ត្រាលីដែលស្ថិតនៅទិស ខាងលិច ឈាងខាងជើងពីរដ្ធម៉ែលបន។​គួភ្ញាក់ផ្អើលនោះមានសាលារៀនឈ្មោះថាសកលវិទ្យាល័យបាឡារ៉ាត​ដែលមានសិស្សរៀន ជាច្រើននៅទីនោះ។ជាពិសេសមានទន្លេដែលអាចលំហែកាយបាននៅពេលដែលយើងបានសំរាកពីការងារ។
ប្រជាជនសរ៉ុប​ ៩៤​០៩៩នាក់ ក្នុងឆ្នាំ២០១០
ផៃ្ទដីសរ៉ុប ៩០គីឡូម៉ែត្រការ៉េ
គំហើញប្រទេស ឆ្នាំ១៨៣៧

សាលានៅក្នុង បាឡារ៉ាត