បង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ ២០០៣ ក្រុមហ៊ុន អិន.ខេ.អិន (ខេមបូឌា) បានផ្តល់សេវាពិគ្រោះយោបល់សិក្សានៅក្រៅប្រទេសជូនសិស្សានុសិស្សពីកំរិតវិទ្យាល័យដល់កំរិតឧត្តមសិក្សា ។ ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំណែនាំសិស្សអំពីការដាក់ពាក្យទៅសិក្សានៅវិទ្យាល័យ មហាវិទ្យាល័យ សាកលវិទ្យាល័យ រហូតទទួលបានលិខិតចូលរៀន ដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងការដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការសិក្សា ។ ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំក៏មានការណែនាំមុនចេញដំណើរផងដែរចំពោះសិស្សដែលទទួលបានទិដ្ឋាការហើយ ។

បាឡារ៉ាត


​​បាឡារ៉ាតជាទីក្រុងដែលមានតំបន់ទន្លេមួយ​មានឈ្មោះថា​យារ៉ូវី ស្ថិតនៅភាគខាងលិចនៃរដ្ធវិកធឺរីអូស្ត្រាលីដែលស្ថិតនៅទិស ខាងលិច ឈាងខាងជើងពីរដ្ធម៉ែលបន។​គួភ្ញាក់ផ្អើលនោះមានសាលារៀនឈ្មោះថាសកលវិទ្យាល័យបាឡារ៉ាត​ដែលមានសិស្សរៀន ជាច្រើននៅទីនោះ។ជាពិសេសមានទន្លេដែលអាចលំហែកាយបាននៅពេលដែលយើងបានសំរាកពីការងារ។
ប្រជាជនសរ៉ុប​ ៩៤​០៩៩នាក់ ក្នុងឆ្នាំ២០១០
ផៃ្ទដីសរ៉ុប ៩០គីឡូម៉ែត្រការ៉េ
គំហើញប្រទេស ឆ្នាំ១៨៣៧

សាលានៅក្នុង បាឡារ៉ាត