បង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ ២០០៣ ក្រុមហ៊ុន អិន.ខេ.អិន (ខេមបូឌា) បានផ្តល់សេវាពិគ្រោះយោបល់សិក្សានៅក្រៅប្រទេសជូនសិស្សានុសិស្សពីកំរិតវិទ្យាល័យដល់កំរិតឧត្តមសិក្សា ។ ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំណែនាំសិស្សអំពីការដាក់ពាក្យទៅសិក្សានៅវិទ្យាល័យ មហាវិទ្យាល័យ សាកលវិទ្យាល័យ រហូតទទួលបានលិខិតចូលរៀន ដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងការដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការសិក្សា ។ ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំក៏មានការណែនាំមុនចេញដំណើរផងដែរចំពោះសិស្សដែលទទួលបានទិដ្ឋាការហើយ ។

ម៉ុងត្តឺ


សាលានៅក្នុង ម៉ុងត្តឺ

វិទ្យាស្ថានសណ្ឋាគារម៉ុងត្រឺ

វិទ្យាស្ថានសណ្ឋាគារម៉ុងត្រឺ
ជំនាញផ្នែកគ្រប់គ្រងសណ្ឋាគារប្រទេសស្វ៊ីស
អាវី, ដេអាលស៍ ១៥, ១៨២០ ម៉ុងត្រឺ, ស្វ៊ីស
សមាជិកនៃ អាអេសអ៊ីអេដឆ៍, សមាគមន៍សាលាសណ្ឋាគារស្វ៊ីស

 
ពត៌មានលំអិត »