សេចក្តីជូនដំណឹងៈ ក្រុមហ៊ុន អិន.ខេ.អិន (ខេមបូឌា) បានប្តូរទីតាំងថ្មី! ទីតាំងថ្មីស្ថិតនៅផ្ទះេលខ ១១ ផ្លូវ ២២២ (ចន្លោះផ្លូវ ៥១ និង មហាវិថី នរោត្តម) រាជាធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ សូមអរគុណ!

ម៉ុងត្តឺ


សាលានៅក្នុង ម៉ុងត្តឺ

វិទ្យាស្ថានសណ្ឋាគារម៉ុងត្រឺ

វិទ្យាស្ថានសណ្ឋាគារម៉ុងត្រឺ
ជំនាញផ្នែកគ្រប់គ្រងសណ្ឋាគារប្រទេសស្វ៊ីស
អាវី, ដេអាលស៍ ១៥, ១៨២០ ម៉ុងត្រឺ, ស្វ៊ីស
សមាជិកនៃ អាអេសអ៊ីអេដឆ៍, សមាគមន៍សាលាសណ្ឋាគារស្វ៊ីស

 
ពត៌មានលំអិត »