សេចក្តីជូនដំណឹងៈ ក្រុមហ៊ុន អិន.ខេ.អិន (ខេមបូឌា) បានប្តូរទីតាំងថ្មី! ទីតាំងថ្មីស្ថិតនៅផ្ទះេលខ ១១ ផ្លូវ ២២២ (ចន្លោះផ្លូវ ៥១ និង មហាវិថី នរោត្តម) រាជាធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ សូមអរគុណ!

លែងខ៍


សាលានៅក្នុង លែងខ៍

មហាវិទ្យាល័យគ្រប់គ្រងបដិសណ្ឋារកិច្ចស៊្វីស, លេនខ៍

មហាវិទ្យាល័យគ្រប់គ្រងបដិសណ្ឋារកិច្ចស៊្វីស, លេនខ៍
ក្រុងលេនខ៍ ប្រទេសស្វ៊ីស

កម្មវិធីសិក្សា៖

  • ថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេស
  • គ្រប់គ្រងសណ្ឋាគារ និង បដិសណ្ឋារកិច្ច
  • សញ្ញាប័ត្រ, សញ្ញាប័ត្រជាន់ខ្ពស់ និង សញ្ញាប័ត្របរិញ្ញាប័ត្រ
  • សញ្ញាប័ត្រអនុបណ្ឌិត
  • កម្មវិធីសិក្សា៦ខែ និងចុះអនុវត្តន៍ការងារ៦ខែ


សម្រាប់ពត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទង់ការិយាល័យតំណាងតំបន់ក្រុមហ៊ុន អិល ខេ អិន (ខេមបូឌា)

 
ពត៌មានលំអិត »