បង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ ២០០៣ ក្រុមហ៊ុន អិន.ខេ.អិន (ខេមបូឌា) បានផ្តល់សេវាពិគ្រោះយោបល់សិក្សានៅក្រៅប្រទេសជូនសិស្សានុសិស្សពីកំរិតវិទ្យាល័យដល់កំរិតឧត្តមសិក្សា ។ ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំណែនាំសិស្សអំពីការដាក់ពាក្យទៅសិក្សានៅវិទ្យាល័យ មហាវិទ្យាល័យ សាកលវិទ្យាល័យ រហូតទទួលបានលិខិតចូលរៀន ដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងការដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការសិក្សា ។ ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំក៏មានការណែនាំមុនចេញដំណើរផងដែរចំពោះសិស្សដែលទទួលបានទិដ្ឋាការហើយ ។

លែងខ៍


សាលានៅក្នុង លែងខ៍

មហាវិទ្យាល័យគ្រប់គ្រងបដិសណ្ឋារកិច្ចស៊្វីស, លេនខ៍

មហាវិទ្យាល័យគ្រប់គ្រងបដិសណ្ឋារកិច្ចស៊្វីស, លេនខ៍
ក្រុងលេនខ៍ ប្រទេសស្វ៊ីស

កម្មវិធីសិក្សា៖

  • ថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេស
  • គ្រប់គ្រងសណ្ឋាគារ និង បដិសណ្ឋារកិច្ច
  • សញ្ញាប័ត្រ, សញ្ញាប័ត្រជាន់ខ្ពស់ និង សញ្ញាប័ត្របរិញ្ញាប័ត្រ
  • សញ្ញាប័ត្រអនុបណ្ឌិត
  • កម្មវិធីសិក្សា៦ខែ និងចុះអនុវត្តន៍ការងារ៦ខែ


សម្រាប់ពត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទង់ការិយាល័យតំណាងតំបន់ក្រុមហ៊ុន អិល ខេ អិន (ខេមបូឌា)

 
ពត៌មានលំអិត »