សេចក្តីជូនដំណឹងៈ ក្រុមហ៊ុន អិន.ខេ.អិន (ខេមបូឌា) បានប្តូរទីតាំងថ្មី! ទីតាំងថ្មីស្ថិតនៅផ្ទះេលខ ១១ ផ្លូវ ២២២ (ចន្លោះផ្លូវ ៥១ និង មហាវិថី នរោត្តម) រាជាធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ សូមអរគុណ!

សាស់សិកស៍


សាលានៅក្នុង សាស់សិកស៍

សកលវិទ្យាល័យសាស់ស៊ិកស៍ដន

សកលវិទ្យាល័យសាស់ស៊ិកស៍ដន
ទីតាំង លឹវេស
សកលវិទ្យាល័យសាស់ស៊ិកស៍ដន
ផ្លូវ មនហ្វ៊ីលឌ៍
លឺវេស
សាស់ស៊ិកស៍ខាងកើត
ចក្រភពអង់គ្លេស

ទីតាំងអ៊ីសបន (អ៊ីវីអូស៊ី)
សកលវិទ្យាល័យសាស់ស៊ិកស៍ដន
អ៊ីសបន
សាស់ស៊ិកស៍ខាងកើត
ចក្រភពអង់គ្លេស

ទីតាំងអ៊ីសបន (ផាក)
សកលវិទ្យាល័យសាស់ស៊ិកស៍ដន
ឃីងស៍ ដ្រាវ
អ៊ីសបន
ចក្រភពអង់គ្លេស

ទីតាំង៖
មានទីតាំងនៅភាគអាគ្នេយ៍នៃប្រទេសអង់គ្លេស, សកលវិទ្យាល័យសាស់ស៊ិកស៍ដនមាន៣ទីតាំងនៅកណ្តាលក្រុងសាស់ស៊ិកដន
ដែលអមដោយទេសភាពស្រុកស្រែដ៍ស្រស់ត្រកាលនៅជំវិញមានភ្នំមានធម្មជាតិពណ៌បៃតង់និងសមុទ្រ ។
 
សេវាគាំទ្រនិសិ្សតសម្រាប់ការឈ្នះពានរង្វាន់
សកលវិទ្យាល័យសាស់ស៊ិកស៍ដនរៀបចំពានរង្វាន់មានឈ្មោះល្បាញល្បីមានឈ្មោះថា ពានរង្វាន់ប៊ីកខនអឺវឺដ សម្រាប់គាំទ្រ      និស្សិតអន្តរជាតិដែលផ្តល់ជូនដោយសមាគមន៍សកលវិទ្យាល័យនានា និងឧបត្ថម្ភដោយក្រុមប្រឹក្សាអបរំអង់គ្លេស ។ វត្តមានកម្មវិធីនេះជាការផ្តល់តម្លៃចំពោះសិស្សយើងគិតដល់សុភមង្គល និងភាពជោគជ័យរបស់ពួកគាត់ ។
 
កម្មវិធីសិក្សា៖

  • កម្មវិធីភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់ក្មេងនិងមនុស្សធំ
  • កម្មវិធីត្រៀមប្រលងយកកំរិតខ្ពស់វិទ្យាល័យ (កំរិតអេ)
  • កម្មវិធីកំរិតខ្ពស់វិទ្យាល័យ (កំរិតអេ)
  • ថ្នាក់ឆ្នាំមូលដ្ឋានអន្តរជាតិ
  • កម្មវីធីសញ្ញាប័ត្រថ្នាក់ឆ្នាំមូលដ្ឋានផ្នែកសិល្បៈ និងរចនា
  • ថ្នាក់ត្រៀមប្រលង IELTS និង ថ្នាក់ត្រៀមប្រលង IELTS រដូវក្តៅ

 
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងការិយាល័យតំណាងតំបន់លោកអ្នកក្រុមហ៊ុន អិល ខេ អិន (ខេមបូឌា)

 
ពត៌មានលំអិត »