បង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ ២០០៣ ក្រុមហ៊ុន អិន.ខេ.អិន (ខេមបូឌា) បានផ្តល់សេវាពិគ្រោះយោបល់សិក្សានៅក្រៅប្រទេសជូនសិស្សានុសិស្សពីកំរិតវិទ្យាល័យដល់កំរិតឧត្តមសិក្សា ។ ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំណែនាំសិស្សអំពីការដាក់ពាក្យទៅសិក្សានៅវិទ្យាល័យ មហាវិទ្យាល័យ សាកលវិទ្យាល័យ រហូតទទួលបានលិខិតចូលរៀន ដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងការដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការសិក្សា ។ ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំក៏មានការណែនាំមុនចេញដំណើរផងដែរចំពោះសិស្សដែលទទួលបានទិដ្ឋាការហើយ ។

សាស់សិកស៍


សាលានៅក្នុង សាស់សិកស៍

សកលវិទ្យាល័យសាស់ស៊ិកស៍ដន

សកលវិទ្យាល័យសាស់ស៊ិកស៍ដន
ទីតាំង លឹវេស
សកលវិទ្យាល័យសាស់ស៊ិកស៍ដន
ផ្លូវ មនហ្វ៊ីលឌ៍
លឺវេស
សាស់ស៊ិកស៍ខាងកើត
ចក្រភពអង់គ្លេស

ទីតាំងអ៊ីសបន (អ៊ីវីអូស៊ី)
សកលវិទ្យាល័យសាស់ស៊ិកស៍ដន
អ៊ីសបន
សាស់ស៊ិកស៍ខាងកើត
ចក្រភពអង់គ្លេស

ទីតាំងអ៊ីសបន (ផាក)
សកលវិទ្យាល័យសាស់ស៊ិកស៍ដន
ឃីងស៍ ដ្រាវ
អ៊ីសបន
ចក្រភពអង់គ្លេស

ទីតាំង៖
មានទីតាំងនៅភាគអាគ្នេយ៍នៃប្រទេសអង់គ្លេស, សកលវិទ្យាល័យសាស់ស៊ិកស៍ដនមាន៣ទីតាំងនៅកណ្តាលក្រុងសាស់ស៊ិកដន
ដែលអមដោយទេសភាពស្រុកស្រែដ៍ស្រស់ត្រកាលនៅជំវិញមានភ្នំមានធម្មជាតិពណ៌បៃតង់និងសមុទ្រ ។
 
សេវាគាំទ្រនិសិ្សតសម្រាប់ការឈ្នះពានរង្វាន់
សកលវិទ្យាល័យសាស់ស៊ិកស៍ដនរៀបចំពានរង្វាន់មានឈ្មោះល្បាញល្បីមានឈ្មោះថា ពានរង្វាន់ប៊ីកខនអឺវឺដ សម្រាប់គាំទ្រ      និស្សិតអន្តរជាតិដែលផ្តល់ជូនដោយសមាគមន៍សកលវិទ្យាល័យនានា និងឧបត្ថម្ភដោយក្រុមប្រឹក្សាអបរំអង់គ្លេស ។ វត្តមានកម្មវិធីនេះជាការផ្តល់តម្លៃចំពោះសិស្សយើងគិតដល់សុភមង្គល និងភាពជោគជ័យរបស់ពួកគាត់ ។
 
កម្មវិធីសិក្សា៖

  • កម្មវិធីភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់ក្មេងនិងមនុស្សធំ
  • កម្មវិធីត្រៀមប្រលងយកកំរិតខ្ពស់វិទ្យាល័យ (កំរិតអេ)
  • កម្មវិធីកំរិតខ្ពស់វិទ្យាល័យ (កំរិតអេ)
  • ថ្នាក់ឆ្នាំមូលដ្ឋានអន្តរជាតិ
  • កម្មវីធីសញ្ញាប័ត្រថ្នាក់ឆ្នាំមូលដ្ឋានផ្នែកសិល្បៈ និងរចនា
  • ថ្នាក់ត្រៀមប្រលង IELTS និង ថ្នាក់ត្រៀមប្រលង IELTS រដូវក្តៅ

 
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងការិយាល័យតំណាងតំបន់លោកអ្នកក្រុមហ៊ុន អិល ខេ អិន (ខេមបូឌា)

 
ពត៌មានលំអិត »