បង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ ២០០៣ ក្រុមហ៊ុន អិន.ខេ.អិន (ខេមបូឌា) បានផ្តល់សេវាពិគ្រោះយោបល់សិក្សានៅក្រៅប្រទេសជូនសិស្សានុសិស្សពីកំរិតវិទ្យាល័យដល់កំរិតឧត្តមសិក្សា ។ ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំណែនាំសិស្សអំពីការដាក់ពាក្យទៅសិក្សានៅវិទ្យាល័យ មហាវិទ្យាល័យ សាកលវិទ្យាល័យ រហូតទទួលបានលិខិតចូលរៀន ដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងការដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការសិក្សា ។ ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំក៏មានការណែនាំមុនចេញដំណើរផងដែរចំពោះសិស្សដែលទទួលបានទិដ្ឋាការហើយ ។

កាលីហ្វរញ៉ា


សាលានៅក្នុង កាលីហ្វរញ៉ា

សាលាអេហ្វអេសអិលអន្តរជាតិ

សាលាអេហ្វអេសអិលអន្តរជាតិ
រដ្ឋកាលីហ្វរញ៉ា

កម្មវិធីសិក្សា៖

  • ភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់ការសិក្សា
  • ភាសាអង់គ្លេសទូទៅ
  • ថ្នាក់ត្រៀមប្រលងយកវិញ្ញាបនប័ត្រ TOEFL, SAT, GMAT, GRE
  • ភាសាអង់គ្លេសគ្រប់កំរិត


សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងការិយាល័យតំណាងក្នុងតំបន់ក្រុមហ៊ុន អិល ខេ អិន (ខេមបូឌា)

 
ពត៌មានលំអិត »