សេចក្តីជូនដំណឹងៈ ក្រុមហ៊ុន អិន.ខេ.អិន (ខេមបូឌា) បានប្តូរទីតាំងថ្មី! ទីតាំងថ្មីស្ថិតនៅផ្ទះេលខ ១១ ផ្លូវ ២២២ (ចន្លោះផ្លូវ ៥១ និង មហាវិថី នរោត្តម) រាជាធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ សូមអរគុណ!

កាលីហ្វរញ៉ា


សាលានៅក្នុង កាលីហ្វរញ៉ា

សាលាអេហ្វអេសអិលអន្តរជាតិ

សាលាអេហ្វអេសអិលអន្តរជាតិ
រដ្ឋកាលីហ្វរញ៉ា

កម្មវិធីសិក្សា៖

  • ភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់ការសិក្សា
  • ភាសាអង់គ្លេសទូទៅ
  • ថ្នាក់ត្រៀមប្រលងយកវិញ្ញាបនប័ត្រ TOEFL, SAT, GMAT, GRE
  • ភាសាអង់គ្លេសគ្រប់កំរិត


សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងការិយាល័យតំណាងក្នុងតំបន់ក្រុមហ៊ុន អិល ខេ អិន (ខេមបូឌា)

 
ពត៌មានលំអិត »