សេចក្តីជូនដំណឹងៈ ក្រុមហ៊ុន អិន.ខេ.អិន (ខេមបូឌា) បានប្តូរទីតាំងថ្មី! ទីតាំងថ្មីស្ថិតនៅផ្ទះេលខ ១១ ផ្លូវ ២២២ (ចន្លោះផ្លូវ ៥១ និង មហាវិថី នរោត្តម) រាជាធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ សូមអរគុណ!

ផែនស៊ីលវ៉ានៀ


សាលានៅក្នុង ផែនស៊ីលវ៉ានៀ

សកលវិទ្យាល័យ American Scholar University

សកលវិទ្យាល័យ American Scholar University School

ផ្លូវលេខ 160

ទីក្រុង Greenville, រដ្ឋ Pennsylvania

សហរដ្ឋអាមេរិក

កម្មវិធីសិក្សាៈ

- ភាសាអង់គ្លេស

- ភាពជាអ្នកដឹកនាំ

- កម្មវិធីរៀនត្រៀមប្រលងចូលសកលវិទ្យាល័យៈ SAT, GRE, GMAT, IELTS, TOEFL

- កម្មវិធីរៀនត្រៀមប្រលងជំនាញអាជីពសម្រាប់ CPA, ច្បាប់ និង ការប្រលង State Medical Board Exam

 

សម្រាប់ពត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងមកការិយាល័យតំណាងតំបន់របស់លោកអ្នកៈ ក្រុមហ៊ុន LKN Cambodia Co., Ltd.

 
ពត៌មានលំអិត »

សាលាលីវីងវូដគ្រឹះស្ទៀន

កម្មវិធីថ្នាក់វិទ្យាល័យ

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងក្រុមហ៊ុន អិល ខេ អិន

 
ពត៌មានលំអិត »

វិទ្យាល័យខែនេឌីកាតូលិក

កម្មវិធីថ្នាក់វិទ្យាល័

សម្រាប់ពត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងក្រុមហ៊ុន អិល ខេ អិន

 
ពត៌មានលំអិត »

វិទ្យាល័យកាឌីណាល់មូនី

កម្មវិធីវិទ្យាល័យ

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទំនាក់ទំនងមកក្រុមហ៊ុន អិល ខេ អិន (ខេមបូឌា)

 
ពត៌មានលំអិត »

វិទ្យាល័យ អឺស៊ូលិន

កម្មវិធីសិក្សាថ្នាក់វិទ្យាល័យ

សម្រាប់ពត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទង់ការិយាល័យតំណាងតំបន់យើងខ្ញុំ ក្រុមហ៊ុន អិល ខេ អិន (ខេមបូឌា)

 
ពត៌មានលំអិត »