បង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ ២០០៣ ក្រុមហ៊ុន អិន.ខេ.អិន (ខេមបូឌា) បានផ្តល់សេវាពិគ្រោះយោបល់សិក្សានៅក្រៅប្រទេសជូនសិស្សានុសិស្សពីកំរិតវិទ្យាល័យដល់កំរិតឧត្តមសិក្សា ។ ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំណែនាំសិស្សអំពីការដាក់ពាក្យទៅសិក្សានៅវិទ្យាល័យ មហាវិទ្យាល័យ សាកលវិទ្យាល័យ រហូតទទួលបានលិខិតចូលរៀន ដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងការដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការសិក្សា ។ ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំក៏មានការណែនាំមុនចេញដំណើរផងដែរចំពោះសិស្សដែលទទួលបានទិដ្ឋាការហើយ ។

ផែនស៊ីលវ៉ានៀ


សាលានៅក្នុង ផែនស៊ីលវ៉ានៀ

សកលវិទ្យាល័យ American Scholar University

សកលវិទ្យាល័យ American Scholar University School

ផ្លូវលេខ 160

ទីក្រុង Greenville, រដ្ឋ Pennsylvania

សហរដ្ឋអាមេរិក

កម្មវិធីសិក្សាៈ

- ភាសាអង់គ្លេស

- ភាពជាអ្នកដឹកនាំ

- កម្មវិធីរៀនត្រៀមប្រលងចូលសកលវិទ្យាល័យៈ SAT, GRE, GMAT, IELTS, TOEFL

- កម្មវិធីរៀនត្រៀមប្រលងជំនាញអាជីពសម្រាប់ CPA, ច្បាប់ និង ការប្រលង State Medical Board Exam

 

សម្រាប់ពត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងមកការិយាល័យតំណាងតំបន់របស់លោកអ្នកៈ ក្រុមហ៊ុន LKN Cambodia Co., Ltd.

 
ពត៌មានលំអិត »

សាលាលីវីងវូដគ្រឹះស្ទៀន

កម្មវិធីថ្នាក់វិទ្យាល័យ

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងក្រុមហ៊ុន អិល ខេ អិន

 
ពត៌មានលំអិត »

វិទ្យាល័យខែនេឌីកាតូលិក

កម្មវិធីថ្នាក់វិទ្យាល័

សម្រាប់ពត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងក្រុមហ៊ុន អិល ខេ អិន

 
ពត៌មានលំអិត »

វិទ្យាល័យកាឌីណាល់មូនី

កម្មវិធីវិទ្យាល័យ

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទំនាក់ទំនងមកក្រុមហ៊ុន អិល ខេ អិន (ខេមបូឌា)

 
ពត៌មានលំអិត »

វិទ្យាល័យ អឺស៊ូលិន

កម្មវិធីសិក្សាថ្នាក់វិទ្យាល័យ

សម្រាប់ពត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទង់ការិយាល័យតំណាងតំបន់យើងខ្ញុំ ក្រុមហ៊ុន អិល ខេ អិន (ខេមបូឌា)

 
ពត៌មានលំអិត »