បង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ ២០០៣ ក្រុមហ៊ុន អិន.ខេ.អិន (ខេមបូឌា) បានផ្តល់សេវាពិគ្រោះយោបល់សិក្សានៅក្រៅប្រទេសជូនសិស្សានុសិស្សពីកំរិតវិទ្យាល័យដល់កំរិតឧត្តមសិក្សា ។ ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំណែនាំសិស្សអំពីការដាក់ពាក្យទៅសិក្សានៅវិទ្យាល័យ មហាវិទ្យាល័យ សាកលវិទ្យាល័យ រហូតទទួលបានលិខិតចូលរៀន ដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងការដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការសិក្សា ។ ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំក៏មានការណែនាំមុនចេញដំណើរផងដែរចំពោះសិស្សដែលទទួលបានទិដ្ឋាការហើយ ។

មីស៊ូរី


 

សាលានៅក្នុង មីស៊ូរី

សកលវិទ្យាល័យរដ្ឋមីស៊ូរីអាគ្នេយ៍

សកលវិទ្យាល័យរដ្ឋមីស៊ូរីអាគ្នេយ៍
អគារវ័នយូនីវឺស៊ីធីផ្លាសា
ខេបជីរ៉ាដូ, មីស៊ូរី ៦៣៧០១
(សកលវិទ្យាល័យសាធារណៈ - រដ្ឋាភិបាល)

កម្មវិធីសិក្សា៖
-ភាសាអង់គ្លេស
-ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ
-ថ្នាក់អនុបណ្ឌិត
-ថ្នាក់បណ្ឌិត

កម្មវិធីសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ៖
+អេ
-គណនេយ្យ
-កសិវប្បកម្ម - ឧស្សាហកម្មកសិកម្ម
-កសិវប្បកម្ម - វិទ្យាសាស្ត្របសុសត្វ
-កសិវប្បកម្ម - ការសាកវប្បកម្ម
-កសិវប្បកម្ម - វិទ្យាសាស្ត្ររុក្ខជាតិនិងដី
-អប់រំផ្នែកកសិកម្ម
-សិល្បៈ - ប៊ីអេ
-សិល្បៈ - ប៊ីអេហ្វអេ
-សិល្បៈ - ប៊ីអេសអ៊ីឌី
-ការបណ្តុះបណ្តាលអត្តពលកម្ម

+ប៊ី
-ជីវវិទ្យា - ប៊ីអេស
-ជីវវិទ្យា - ប៊ីអេសអ៊ីឌី
-អប់រំពាណិជ្ជកម្ម និងទីផ្សារ

+ស៊ី
-គីមីវិទ្យា - ប៊ីអេ
-គីមីវិទ្យា - ប៊ីអេស
-គីមីវិទ្យា - ប៊ីអេសអ៊ីឌី
-ថតរូបពាណិជ្ជកម្ម
-ជួសជុលប្រព័ន្ធព័ត៏មាន
-សិក្សាប្រព័ន្ធព័ត៏មាន
-ប្រព័ន្ធព័ត៌មានកុំព្យូទ័រ 
-វិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យុទ័រ
-បច្ចេកវិជ្ជាកុំព្យូទ័រ
-ទំនាក់ទំនងផ្នែកសាជីវកម្ម
-យុតិធម៏ឧក្រិដ្ឋកម្ម - ការកែតម្រូវ
-យុតិធម៏ឧក្រិដ្ឋកម្ម - ការពង្រឹងច្បាប់
-សន្តិសុខប្រប្រាស់កុំព្យូទ័រភ្ជាប់និងអ៊ិនធឺណេត

+ដី
-របាំ - ប៊ីអេ 
-របាំ - ប៊ីអេហ្វអេ

+អ៊ី
-ការអប់រំកុមារតូច
-សេដ្ឋកិច្ច - ប៊ីអេស
-សេដ្ឋកិច្ច - ពាណិជ្ជកម្ម
-សេដ្ឋកិច្ច - ហិរញ្ញវត្ថុ
-ការអប់រំបឋមសិក្សា
-រូបសាស្រ្តវិស្វកម្ម - ការអនុវត្តន៏កុំព្យូទ័រ
-រូបសាស្រ្តវិស្វកម្ម - ការអនុវត្តន៏អគ្គិសនី
-រូបសាស្រ្តវិស្វកម្ម - ការអនុវត្តន៏ម៉ាស៊ីន
-បច្ចេកវិជ្ជាវិស្វកម្ម - ប្រពន្ធភ្លើង និង ការត្រួតពិនិត្យ
-បច្ចេកវិជ្ជាវិស្វកម្ម - ប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីន និងការផលិត
-ភាសាអង់គ្លេស - ប៊ីអេ
-ភាសាអង់គ្លេស - ប៊ីអេសអ៊ីឌី
-វិទ្យាសាស្ត្រផ្នែកបរិស្ថាន
-ការអប់រំកុមារពិសេស

+អេហ្វ
-អបរ់វិទ្យាសាស្ត្រគ្រួសារ និងអតិថិជន
-ហិរញ្ញវត្ថុ
-ភាសាបារាំង-ប៊ីអេសអ៊ីឌី

+ជី
-កម្មវិធីសិក្សាទូទៅ

+អេចស៌
-គ្រប់គ្រងសុខភាព - វិទ្យាសាស្ត្រហាត់ប្រាណ
-គ្រប់គ្រងសុខភាព - ការផ្សព្វផ្សាយសុខភាព
-ការអភិរក្សប្រវត្តិសាស្រ្ត
-ប្រវត្តិសាស្រ្ត
-គ្រប់គ្រងបដិសណ្ឋារកិច្ច
-សិក្សាបរិស្ថានមនុស្ស - ការអភិវឌ្ឍន៌របស់កុមារ
-សិក្សាបរិស្ថានមនុស្ស - សិក្សាអំពីអាហារតម
-សិក្សាបរិស្ថានមនុស្ស - សិក្សាពីគ្រួសារ
-សិក្សាបរិស្ថានមនុស្ស - ពាណិជ្ជកម្មម៉ូត
-សិក្សាបរិស្ថានមនុស្ស - រចនាប្លង់ខាងក្នុង

+អាយ
-ការអប់រំផ្នែកវិស័យឧស្សាហកម្ម
-ការសិក្សាពីអន្តរវិន័យ
-ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ

+អឹម
-គ្រប់គ្រង
-គ្រប់គ្រង - សហគ្រិនភាព
-គ្រប់គ្រង - គ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស
-ទីផ្សារ - ទំនាក់ទំនងទីផ្សារសមាហរណកម្ម
-ទីផ្សារ - គ្រប់គ្រងទីផ្សារ
-ទីផ្សារ
-ទីផ្សារ - គ្រប់គ្រងផ្នែកលក់

-ពហុព័ត៏មាន - ការផ្សព្វផ្សាយ

-ពហុព័ត៏មាន - ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសារព័ត៏មាន

-ពហុព័ត៏មាន - ទំនាក់ទំនងសាធារណៈ

-ពហុព័ត៏មាន - ទួរទស្សន៌ និងខ្សែភាពយន្ត
-គណិតវិទ្យា - អនុវត្តន៌គណិតវិទ្យានិងស្ថិតិ
-គណិតវិទ្យា - គណិតវិទ្យាសុទ្ធ
-គណិតវិទ្យា​ - ប៊ីអេសអ៊ីឌី
-បច្ចេកវិជ្ជាពេទ្យ
-ការអប់រំកម្មវិធីអនុវិទ្យាល័យ
-តន្រី្ត
-ដន្ត្រី - ការនិពន្ធ
-ដន្ត្រី - ការសំដែងឧបករណ៏ភ្លេង
-ដន្ត្រី - ការហាត់សម្លេង
-ការអប់រំតន្រ្តី - ផ្នែកឧបករណ៏
-ការអប់រំតន្រ្តី - ផ្នែកសម្លេង

+អិន
-គិលានុបដ្ឋាយិកា

+ភី
-ទស្សនៈវិទ្យា
-អប់រំកាយសម្ព័ន្ធ
-រូបវិទ្យា
-រូបវិទ្យា - ប៊ីអេសអ៊ីឌី
-វិទ្យាសាស្រ្តនយោបាយ - ប៊ីអេ
-វិទ្យាសាស្រ្តនយោបាយ - ប៊ីអេស
-កម្មវិធីសិក្សាត្រៀមផ្នែកស្ថាបត្យកម្ម
-កម្មវិធីសិក្សាត្រៀមផ្នែកទស្សភណ្ឌមាត្រ
-កម្មវិធីសិក្សាត្រៀមផ្នែកពេទ្យ
-កម្មវិធីសិក្សាត្រៀមផ្នែកវិជ្ជាព្យាបាលដោយចលនា
-កម្មវិធីសិក្សាត្រៀមផ្នែកបសុពេទ្យ
-ចិត្តវិទ្យា


+អា
-កីឡាសុខភាព

+អេស
-សិក្សាសង្គម
-កិច្ចការសង្គម
-ភាសាអេស្បាញ - ប៊ីអេសអ៊ីឌី
-គ្រប់គ្រងផ្នែកកីឡា

+ធី
-គ្រប់គ្រងបច្ចេកវិជ្ជា
-គ្រប់គ្រងបច្ចេកវិជ្ជា - ក្រាហ៊្វិកកុំព្យូទ័រ និង ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ
-គ្រប់គ្រងបច្ចេកវិជ្ជា - គ្រប់គ្រងការសាងសង់ និងរចនាប្លង់
-គ្រប់គ្រងបច្ចេកវិជ្ជា - គ្រប់គ្រងសម្ភារៈ និងចេរភាពគំរោង
-គ្រប់គ្រងបច្ចេកវិជ្ជា - គ្រប់គ្រងឧស្សាហកម្ម និងសុវត្ថិភាព
-គ្រប់គ្រងបច្ចេកវិជ្ជា - គ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធថាមពលដោយចេរភាព
-គ្រប់គ្រងបច្ចេកវិជ្ជា - បណ្តាញទូរគមនាគមន៏ និងកុំព្យូទ័រ
-សិល្បះល្ខោន - ប៊ីអេ
-សិល្បះល្ខោន - ប៊ីអេហ្វអេ - សម្តែង
-សិល្បះល្ខោនផ្នែក - ប៊ីអេហ្វអេ - រចនាប្លង់ និង បច្ចេកវិជ្ជា
-សិល្បះល្ខោន - ប៊ីអេហ្វអេ - មហោស្របតន្រី្ត


កម្មវិធីសិក្សាសញ្ញាប័ត្រអនុបណ្ឌិត

សញ្ញាបត្រអនុបណ្ឌិត

ជីវវិទ្យា
-ជីវវិទ្យាផ្នែកកោសិកានិងម៉ូលេគីល
-បរិស្ថានវិទ្យា និងការវិវត្តន៏
-ជីវវិទ្យាផ្នែកបរិស្ថាន
-អតិសុខុមជីវសាស្រ្ត
-ជីវវិទ្យាផ្នែករុក្ខជាតិ
-សត្វសាស្ត្រសត្វព្រៃ
 
គ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម
អឹមប៊ីអេ
-គណនេយ្យ
-សហគ្រិនភាព
-គ្រប់គ្រងបរិស្ថាន
-គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ
-គ្រប់គ្រងទូទៅ
-ការគ្រប់គ្រងផ្នែកសុខាភិបាល
-គ្រប់គ្រងវិស័យឧស្សាហកម្ម
-ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ
-គ្រប់ទូទៅតាមប្រព័ន្ធអិនធឺណេត
-គ្រប់គ្រងផ្នែកកីឡា

អនុបណ្ឌិតផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្ត
-គ្រប់គ្រងអង្គការ

គីមីវិទ្យា
-គីមីបុរាណវិទ្យា
-គីមីវិនិតិក្រមវិទ្យា

តម្ហែទាំប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង
ពិគ្រោះយោបល់សហគមន៏
សុខមាលភាពសហគមន៏
យុត្តិធម៌ឧក្រិដកម្ម
យុត្តិធម៌ឧក្រិដកម្ម - សញ្ញាបត្ររួមគ្នាជាមួយសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋមីសូរីខាងត្បូង
កម្មវិធីថ្នាក់បឋមសិក្សា
ភាសាអង់គ្លេស
វិទ្យាសាស្រ្តបរិស្ថាន
ការអប់រំកុមារតូច

រដ្ឋបាលគ្រប់គ្រងថ្នាក់ឧត្តមសិក្សា
-គ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលថ្នាក់ឧត្តមសិក្សា
-កម្មវិធីថ្នាក់ឧត្តមសិក្សា
-គ្រប់គ្រងផ្នែកអត្តពលកម្ម

ប្រវត្តិសាស្រ្ត
-ការសិក្សាផ្នែកបរិស្ថានមនុស្ស
-កម្មវិធីថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យ និងវិទ្យាល័យ
-គណិតវិទ្យា

គិលានុបដ្ឋាយិកា
-ជម្រើសជំនាញអាជីពជាពេទ្យគ្រួសារ 
-ជម្រើសអប់រំជាគ្រូពេទ្យាថែទាំអ្នកជំងឺ

វិទ្យាសាស្រ្តខាងអាហារបំប៉ន និងលំហាត់ប្រាណ
គ្រប់គ្រងសាធារណៈ
គ្រប់គ្រងសាលារៀន
-គ្រប់គ្រងថ្នាក់បឋមសិក្សា
-ការគ្រប់គ្រងវិទ្យាល័យ

ការអបរំវិទ្យាសាស្ត្រ
-វិទ្យាសាស្ត្រថ្នាក់វិទ្យាល័យ
-វិទ្យាសាស្ត្រថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យ
-វិទ្យាសាស្ត្រថ្នាក់បឋមសិក្សា
-វិទ្យាសាស្ត្រខែ-១២

ការបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសជាភាសាទីពីរ
គ្រប់គ្រងបច្ចេកវិជ្ជា

សញ្ញាប័ត្រឯកទេស
ឯកទេសផ្នែករដ្ឋបាលអបរំ
ឯកទេសផ្នែកគ្រប់គ្រងសាលា
ឯកទេសផ្នែកពិគ្រោះយោបល់សិក្សា

សញ្ញាប័ត្របណ្ឌិត
សញ្ញាប័ត្របណ្ឌិតផ្នែកគ្រប់គ្រងសាលា

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងការិយាល័យតំណាងក្នុងប្រទេសរបស់យើងខ្ញុំ៖ ក្រុមហ៊ុន អិល ខេ អិន (ខេមបូឌា) ។

 
ពត៌មានលំអិត »