សេចក្តីជូនដំណឹងៈ ក្រុមហ៊ុន អិន.ខេ.អិន (ខេមបូឌា) បានប្តូរទីតាំងថ្មី! ទីតាំងថ្មីស្ថិតនៅផ្ទះេលខ ១១ ផ្លូវ ២២២ (ចន្លោះផ្លូវ ៥១ និង មហាវិថី នរោត្តម) រាជាធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ សូមអរគុណ!

ម៉ាសាជូសេតស៍


សាលានៅក្នុង ម៉ាសាជូសេតស៍

វិទ្យាស្ថានភាសាអន្តរជាតិម៉ាសាជូស៊ែតស៍

វិទ្យាស្ថានភាសាអន្តរជាតិម៉ាសាជូស៊ែតស៍

១៧-២៥, ផ្លូវញូសោតស្ត្រ៊ីត

ណូសាមតុន, ម៉ាសាជូស៊ែតស៍ ០១០៦០

កម្មវិធីសិក្សា៖

- ភាសាអង់គ្លេស

- ការទទួលសិស្សអោយចូលរៀនក្នុងល័ក្ខខ័ណ្ឌ

សម្រាប់ពត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងការិយាល័យតំបន់ក្រុមហ៊ុន អិល ខេ អិន

 
ពត៌មានលំអិត »