បង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ ២០០៣ ក្រុមហ៊ុន អិន.ខេ.អិន (ខេមបូឌា) បានផ្តល់សេវាពិគ្រោះយោបល់សិក្សានៅក្រៅប្រទេសជូនសិស្សានុសិស្សពីកំរិតវិទ្យាល័យដល់កំរិតឧត្តមសិក្សា ។ ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំណែនាំសិស្សអំពីការដាក់ពាក្យទៅសិក្សានៅវិទ្យាល័យ មហាវិទ្យាល័យ សាកលវិទ្យាល័យ រហូតទទួលបានលិខិតចូលរៀន ដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងការដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការសិក្សា ។ ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំក៏មានការណែនាំមុនចេញដំណើរផងដែរចំពោះសិស្សដែលទទួលបានទិដ្ឋាការហើយ ។

ម៉ាសាជូសេតស៍


សាលានៅក្នុង ម៉ាសាជូសេតស៍

វិទ្យាស្ថានភាសាអន្តរជាតិម៉ាសាជូស៊ែតស៍

វិទ្យាស្ថានភាសាអន្តរជាតិម៉ាសាជូស៊ែតស៍

១៧-២៥, ផ្លូវញូសោតស្ត្រ៊ីត

ណូសាមតុន, ម៉ាសាជូស៊ែតស៍ ០១០៦០

កម្មវិធីសិក្សា៖

- ភាសាអង់គ្លេស

- ការទទួលសិស្សអោយចូលរៀនក្នុងល័ក្ខខ័ណ្ឌ

សម្រាប់ពត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងការិយាល័យតំបន់ក្រុមហ៊ុន អិល ខេ អិន

 
ពត៌មានលំអិត »