សេចក្តីជូនដំណឹងៈ ក្រុមហ៊ុន អិន.ខេ.អិន (ខេមបូឌា) បានប្តូរទីតាំងថ្មី! ទីតាំងថ្មីស្ថិតនៅផ្ទះេលខ ១១ ផ្លូវ ២២២ (ចន្លោះផ្លូវ ៥១ និង មហាវិថី នរោត្តម) រាជាធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ សូមអរគុណ!

អាសឡែន, អូហាយោ


សាលានៅក្នុង អាសឡែន, អូហាយោ

សកលវិទ្យាល័យ អាសឡែន

សកលវិទ្យាល័យ អាសឡែន

ទីក្រុង អាសឡែន, រដ្ឋអូហាយូ, សហរដ្ឋអាមេរិក

កម្មវិធីសិក្សាៈ

- ភសាអង់គ្លេស

- បរិញ្ញាប័ត្រគ្រប់ផ្នែក

- អនុបណ្ឌិត និង អនុបណ្ឌិតផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រវិស្វកម

 

សម្រាប់ពត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងក្រុមហ៊ុន អិល ខែ អិន (ខែមបូឌា)

 
ពត៌មានលំអិត »