បង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ ២០០៣ ក្រុមហ៊ុន អិន.ខេ.អិន (ខេមបូឌា) បានផ្តល់សេវាពិគ្រោះយោបល់សិក្សានៅក្រៅប្រទេសជូនសិស្សានុសិស្សពីកំរិតវិទ្យាល័យដល់កំរិតឧត្តមសិក្សា ។ ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំណែនាំសិស្សអំពីការដាក់ពាក្យទៅសិក្សានៅវិទ្យាល័យ មហាវិទ្យាល័យ សាកលវិទ្យាល័យ រហូតទទួលបានលិខិតចូលរៀន ដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងការដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការសិក្សា ។ ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំក៏មានការណែនាំមុនចេញដំណើរផងដែរចំពោះសិស្សដែលទទួលបានទិដ្ឋាការហើយ ។

អាសឡែន, អូហាយោ


សាលានៅក្នុង អាសឡែន, អូហាយោ

សកលវិទ្យាល័យ អាសឡែន

សកលវិទ្យាល័យ អាសឡែន

ទីក្រុង អាសឡែន, រដ្ឋអូហាយូ, សហរដ្ឋអាមេរិក

កម្មវិធីសិក្សាៈ

- ភសាអង់គ្លេស

- បរិញ្ញាប័ត្រគ្រប់ផ្នែក

- អនុបណ្ឌិត និង អនុបណ្ឌិតផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រវិស្វកម

 

សម្រាប់ពត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងក្រុមហ៊ុន អិល ខែ អិន (ខែមបូឌា)

 
ពត៌មានលំអិត »