បង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ ២០០៣ ក្រុមហ៊ុន អិន.ខេ.អិន (ខេមបូឌា) បានផ្តល់សេវាពិគ្រោះយោបល់សិក្សានៅក្រៅប្រទេសជូនសិស្សានុសិស្សពីកំរិតវិទ្យាល័យដល់កំរិតឧត្តមសិក្សា ។ ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំណែនាំសិស្សអំពីការដាក់ពាក្យទៅសិក្សានៅវិទ្យាល័យ មហាវិទ្យាល័យ សាកលវិទ្យាល័យ រហូតទទួលបានលិខិតចូលរៀន ដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងការដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការសិក្សា ។ ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំក៏មានការណែនាំមុនចេញដំណើរផងដែរចំពោះសិស្សដែលទទួលបានទិដ្ឋាការហើយ ។

យូថា


សាលានៅក្នុង យូថា

មហាវិទ្យាល័យ ស្តេវិន-ហេណាស្សេ

មហាវិទ្យាល័យ ស្តេវិន-ហេណាស្សេ
បង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ ១៨៩១
ទីក្រុងទន្លេប្រៃ, រដ្ឋអុយតាស
សហរដ្ខអាមេរិក

មហាវិទ្យាល័យ ស្តេវិនស៌-ហេណាស្សេ គឺជាមហាវិទ្យាល័យសហសិក្សាឯកជនមួយ ដែលមិនផ្តោតលើប្រាក់ចំណេញ ។
បានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ ១៩៩១ មានឈ្មោះមហាវិទ្យាល័យ Intermountain Business College មហាវិទ្យាល័យ ស្តេវិនស៌-ហេណាស្សេ
បានបើកក្នុងគោលបំណងបង្រៀនជំនាញផ្នែកពាណិជ្ជកម្ម និងកន្លែងអប់រំនៅក្នុងការបើកពាណិជ្ជកម្ម ។ មហាវិទ្យាល័យបានផ្លាស់ប្តូរ
ការទទួលខុសត្រូវជាច្រើនលើកជាង៦៨ឆ្នាំជាបន្តបន្ទាប់ និងនៅក្នុងឆ្នាំ១៩៥៩បាន ក្លាយទៅជាមហាវិទ្យាល័យ ស្តេវិនស៌-ហេណាស្សេ។
មហាវិទ្យាល័យផ្ត់ឲ្យនូវអិនធឺណេត និងកម្មវិធីសិក្សាតាមទីតាំងសាលាសំរាប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររង បរិញ្ញាបត្រនិងបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ។
ក្រោយបញ្ចប់ការសិក្សានូវអនុវិទ្យល័យបានផ្តល់ឲ្យតាមរយះ មហាវិទ្យាល័យ Stevens- Henagar បានធ្វើនិយតកម្មដោយគណះកម្មការ
សាលាបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវះ និង មហាវិទ្យាល័យ មហា វិទ្យាល័យអាមេរិកជាអំបូរនៃមហាវិទ្យាល័យដែលមានឥទ្ធិពលលើកន្លែងទាំង២០
ដែលមានគោល បំណងបង្កើតបទពិសោធន៏ផ្នែកការអប់រំដ៏ល្អ ជាពិសេសសំរាប់សិស្សដែលមិនមែនជាប្រពៃណីរបស់ ខ្លួន ។
រាល់កម្មវិធីសិក្សាទាំងអស់គ្រប់ទីតាំងសាលារៀនបានរៀបចំដោយជាក់លាក់ដើម្បីរៀបចំឲ្យ សិស្សនិសិ្សតជួបនិន្នាការនៃការផ្លាស់ប្តូរនិងតម្រូវ
ទៅតាមទីផ្សារការងារនិងមានការអប់រំដែលទទួល ស្គាល់ចំការបណ្តុះបណ្តាលខ្ពស់របស់ពួកគេនិងវិជ្ជាជីវះនិយមដ៏ល្អ ។

កម្មវិធីសិក្សារួមមាន៖
សញ្ញាបត្រផ្តល់ជូន
-បរិញ្ញាបត្ររង
-បរិញ្ញាបត្រ
-បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែក  (MBA, MHA)

ស្ថានប័នឯកជន
- អាចចុះឈ្មោះចូលរៀនជាសិស្សអន្តរជាតិអេហ្វ១
-សិស្សសរុបៈ ៨,០០០ នាក់

ទីតាំងសាលាក្នុងទីក្រុងសលលេខ
និសិ្សតសរុបក្រោមឩត្តមសិក្សាៈ ៥០០ នាក់
នស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាៈ ៤០ នាក់
និស្សិតអន្តរជាតិៈ ៥០ នាក់
អាហារូបករណ៏ និង ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុ
អារូបករណ៌កិត្តិយសសម្រាប់និស្សិតអន្តរជាតិកម្មវិធីក្រោមឩត្តមសិក្សា
ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុស្ថិតលើមូលដ្ឋានជាក់ស្តែងកំពុងសិក្សារបស់និស្សិតអន្តរជាតិកម្មវិធីក្រោមឩត្តមសិក្សា
អាហារូបករណ៏/ជំនួយសម្រាប់និស្សិតអន្តរជាតិបញ្ចប់ការសិក្សា
ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុស្ថិតលើមូលដ្ឋានជាក់ស្តែងកំពុងសិក្សារបស់និស្សិតអន្តរជាតិកម្មវិធីក្រោយឩត្តមសិក្សា

កម្មវិធីមានប្រជាប្រិយភាព
វិទ្យាសាស្ត្រពេទ្យនិងសុខាភិបាល
សញ្ញាប័ត្របរិញ្ញាផ្នែករដ្ឋបាលតំហែទាំសុខភាព
សញ្ញាប័ត្របរិញ្ញាវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល (អនឡាញ)
សញ្ញាប័ត្របរិញ្ញារដ្ឋបាលផ្នែកគិលានុបដ្ឋាយិកា
សញ្ញាប័ត្របរិញ្ញារដ្ឋបាលផ្នែកគិលានុបន្នយិកា (អនឡាញសុទ្ធ)
សញ្ញាប័ត្របរិញ្ញាព្យាបាលដោយចលនាដង្ហើម
បរិញ្ញាប័ត្ររងសិក្សាជំនាញជាអាជីបឯកទេសពេទ្យ
បរិញ្ញាប័ត្ររងព្យាបាលដោយចលនាដង្ហើម

ពាណិជ្ជកម្ម
- បរិញ្ញាប័ត្រគណនេយ្យ (ការវិភាគគណនេយ្យសាស្ត្រ)
- បរិញ្ញាប័ត្ររដ្ឋបាលពាណិជ្ជកម្ម (វិភាគការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិ)
- បរិញ្ញាប័ត្ររងគណនេយ្យនិងគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម

បច្ចេកវិទ្យា
- បរិញ្ញាប័ត្ររងវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ (ផ្តោតជាសំខាន់លើផ្នែកបណ្តាញនិងបង្កើតកម្មវិធី)
- បរិញ្ញាប័ត្ររងបង្កើតកម្មវិធីកុំព្យូទ័រ
-បរិញ្ញាប័ត្ររងផ្នែកបណ្តាញនិងបច្ចេកវិជ្ជាកុំព្យូទ័រ

ផ្នែករចនាប្លង់ក្រាហ៊្វិក
បរិញ្ញាប័ត្ររចនាក្រាហ៊្វិក
បរិញ្ញារងប័ត្ររចនាក្រាហ៊្វិក

សញ្ញាប័ត្រអនុបណ្ទិត
- អនុបណ្ឌិតផ្នែករដ្ឋបាលពាណិជ្ជកម្ម
- អនុបណ្ឌិតផ្នែករដ្ឋបាលតំហែរទាំសុខភាព
- អនុបណ្ឌិតផ្នែករដ្ឋបាលគិលានុបន្នយិការ
- អនុបណ្ឌិតផ្នែកអប់រំគិលានុបន្នយិការ (អនឡាញ)

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងការិយាល័យតំណាងតំបន់៖ ក្រុមហ៊ុន អិល ខេ អិន (ខេមបូឌា)
 

 
ពត៌មានលំអិត »