សេចក្តីជូនដំណឹងៈ ក្រុមហ៊ុន អិន.ខេ.អិន (ខេមបូឌា) បានប្តូរទីតាំងថ្មី! ទីតាំងថ្មីស្ថិតនៅផ្ទះេលខ ១១ ផ្លូវ ២២២ (ចន្លោះផ្លូវ ៥១ និង មហាវិថី នរោត្តម) រាជាធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ សូមអរគុណ!

យេល


សាលានៅក្នុង យេល

សាលាសាំងចាលស៍អាំងទែនេសណល់

សាលាសាំងចាលស៍អាំងទែនេសណល់

ទីតាំង យេល

កម្មវិធីសិក្សា៖

- ថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសគ្រប់កំរិត

- ថ្នាក់ត្រៀម IELTS និង TOEFL

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងមកក្រុមហ៊ុន អិល​​ ខេ អិន (ខេមបូឌា)

 
ពត៌មានលំអិត »