បង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ ២០០៣ ក្រុមហ៊ុន អិន.ខេ.អិន (ខេមបូឌា) បានផ្តល់សេវាពិគ្រោះយោបល់សិក្សានៅក្រៅប្រទេសជូនសិស្សានុសិស្សពីកំរិតវិទ្យាល័យដល់កំរិតឧត្តមសិក្សា ។ ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំណែនាំសិស្សអំពីការដាក់ពាក្យទៅសិក្សានៅវិទ្យាល័យ មហាវិទ្យាល័យ សាកលវិទ្យាល័យ រហូតទទួលបានលិខិតចូលរៀន ដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងការដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការសិក្សា ។ ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំក៏មានការណែនាំមុនចេញដំណើរផងដែរចំពោះសិស្សដែលទទួលបានទិដ្ឋាការហើយ ។

ហាវឺដ


សាលានៅក្នុង ហាវឺដ

សាលាសាំងចាលអាំងទែនេសណល់

សាលាសាំងចាលអាំងទែនេសណល់

ទីតាំង ហាវឺដ

កម្មវិធីសិក្សា៖

- ថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសគ្រប់កំរិត

- ថ្នាក់ត្រៀម IELTS និង TOEFL

សម្រាប់ពត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងមកក្រុមហ៊ុន អិល​​ ខេ អិន

 
ពត៌មានលំអិត »