សេចក្តីជូនដំណឹងៈ ក្រុមហ៊ុន អិន.ខេ.អិន (ខេមបូឌា) បានប្តូរទីតាំងថ្មី! ទីតាំងថ្មីស្ថិតនៅផ្ទះេលខ ១១ ផ្លូវ ២២២ (ចន្លោះផ្លូវ ៥១ និង មហាវិថី នរោត្តម) រាជាធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ សូមអរគុណ!

សានហ្វ្រានស៊ីស្កូ បេ


សាលានៅក្នុង សានហ្វ្រានស៊ីស្កូ បេ

សាលាសាំងចាលអាំងទែនេសណល់

សាលាសាំងចាលអាំងទែនេសណល់

ទីតាំងទីក្រុង សាន ហ្វ្រាន់ស៊ីស្កូ បេ

កម្មវិធីសិក្សា៖

- ថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសគ្រប់កំរិត

- ថ្នាក់ត្រៀម IELTS និង TOEFL

សម្រាប់ពត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងមកក្រុមហ៊ុន អិល​​ ខេ អិន

 
ពត៌មានលំអិត »