សេចក្តីជូនដំណឹងៈ ក្រុមហ៊ុន អិន.ខេ.អិន (ខេមបូឌា) បានប្តូរទីតាំងថ្មី! ទីតាំងថ្មីស្ថិតនៅផ្ទះេលខ ១១ ផ្លូវ ២២២ (ចន្លោះផ្លូវ ៥១ និង មហាវិថី នរោត្តម) រាជាធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ សូមអរគុណ!

កាលហ្ការី


កាលហ្ការី ជាទីក្រុងពហុវប្បធម៌រស់រវើកមានប្រជាជនជាង ១លាននាក់រស់នៅ ។ ទីក្រុងនេះស្ថិតនៅក្នុងប្រទេស កាណាដា ភាគខាងលិចព័ទ្ធជំវិញដោយសម្រស់ធម្មជាតិមានភ្នំ, បឺង និង ទន្លេគ្រប់ជ្រុងជ្រយ ។ ដោយសារតែការចំណាយថ្លៃទាប ទៅលើការរស់នៅក្នុងប្រទេសនេះ ទីក្រុង កាហ្ការី ជាទីក្រុងសិស្សអាចលៃលកាចំណាយទៅលើការសិក្សាបានល្អបំផុត ។

សាលានៅក្នុង កាលហ្ការី

សាលាភាសាអូមនីកំ

សាលាភាសាអូមនីកំ
បង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ ១៩៧៤

ទីតាំងកាលការី និង តូរ៉ុនតូ
៨៤០, រុក្ខវិថីទី៦, អេស.ដាប៊ិលយូ ស៊ូត ១០០
កាលការី, អាលប៊ែតា, កាណាដា

កម្មវិធីសិក្សា៖

 • ​ថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសទូទៅ
 • ថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសគ្រប់កំរិត
 • កម្មវិធីវិញ្ញាបនបត្រភាសាអង់គ្លេស
 • ថ្នាក់ត្រៀមមហាវិទ្យាល័យ
 • កម្មវិធីត្រៀមសកលវិទ្យាល័យ
 • ថ្នាក់ត្រៀមប្រលង TOEFL, iBT, IETLS
 • ថ្នាក់ជំនាញភាសាអង់គ្លេសផ្នែកឧស្ម័ន
 • កុម្មវិធីសញ្ញាបត្រភាសាអង់គ្លេសផ្នែកពាណិជ្ជកម្ម
 • កុម្មវិធីសញ្ញាបត្រភាសាអង់គ្លេសផ្នែកពានិជ្ជកម្មនិងចុះអនុវត្តន៍ការងារ
 • ថ្នាក់ត្រៀមប្រលង GMAT
 • កម្មវិធីសិក្សានិងធ្វើការនៅប្រទេសកាណាដា
 • កម្មវិភាសាអង់គ្លេសផ្នែកទេសចរណ៏ និងបដិសណ្ឋារកិច្ច


សំរាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងក្រុមហ៊ុន អិល ខេ អិន (ខេមបូឌា)
     

 
ពត៌មានលំអិត »