សេចក្តីជូនដំណឹងៈ ក្រុមហ៊ុន អិន.ខេ.អិន (ខេមបូឌា) បានប្តូរទីតាំងថ្មី! ទីតាំងថ្មីស្ថិតនៅផ្ទះេលខ ១១ ផ្លូវ ២២២ (ចន្លោះផ្លូវ ៥១ និង មហាវិថី នរោត្តម) រាជាធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ សូមអរគុណ!

អេដម៉ុនតុន អាលប៊ែតា


សាលានៅក្នុង អេដម៉ុនតុន អាលប៊ែតា

សាលាអេដម៉ុនតុនកាតូលិកស៍

សាលាអេដម៉ុនតុនកាតូលិកស៍

១២០៥០, ផ្លូវលេខ ៩៥អា, អេដម៉ុនតុនអេប៊ី កាណាដា

កម្មវិធីសិក្សា៖

- កម្មវិធីភាសាអង់គ្លេស

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងក្រុមហ៊ុន អិល ខេ អិន (ខេមបូឌា)

 
ពត៌មានលំអិត »