សេចក្តីជូនដំណឹងៈ ក្រុមហ៊ុន អិន.ខេ.អិន (ខេមបូឌា) បានប្តូរទីតាំងថ្មី! ទីតាំងថ្មីស្ថិតនៅផ្ទះេលខ ១១ ផ្លូវ ២២២ (ចន្លោះផ្លូវ ៥១ និង មហាវិថី នរោត្តម) រាជាធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ សូមអរគុណ!

ដាលី


នៅប្រទេសចិន មានទីក្រុងបូរាណជាច្រើន និង វត្ថុបូរាណ ដែលជាអំណោយផលដល់ការថតកុណបែបជាលក្ខណៈបូរាណ រឺ ក៏
ជាបូរាណកាត់សម័យថ្មីក៏បាន។ ដាលី ជាទីក្រុងដែលសំបូរដោយផ្ទះបូរាណ ប៉ុន្តែការសិក្សា និង ការរស់នៅមានភាពថ្លៃថ្នូរ ទាន់សម័យ
ដោយការអភិវឌ្ឍន៏ទៅមុខជាលំដាប់ រីឯសំភារះ វប្បធ៍ម ប្រពៃណី បូរាណពួកគាត់មិនបានចោលនោះទេ។ សាលារៀនមានជាលំដាប់
លំដោយទៅតាមកំរិតកាសិក្សា មានចាប់ពីមតេយ្យ រហូតដល់សាកលវិទ្យាល័យ។ ទីក្រុងដាលី ថ្វៃបើដីមិនសូវធំ តែប្រជាជនមានចំនួន
ប្រហែល ៦៥២.០០០នាក់ឯណោះ រីឯផ្ទៃដីសរ៉ុបប្រមាណ ១.៤៦៨គីឡូម៉ែត្រការ៉េ។ ចំណែករដ្ឋាភិបាលក៏យកចិត្តទុកដាក់លំហែទាំជា
ប្រចាំក្នុងការសំអាតទីក្រុង បរិស្ថាន សណ្តាប់ធ្នាប់ ដើម្បីអោយភ្ញៀវទេសចរណ៏ និង ការថតជាខ្សែភាពយន្តប្រកបដោយភាពជោគជ៏យ។

 

 

សាលានៅក្នុង ដាលី

សកលវិទ្យាល័យដាលី

សកលវិទ្យាល័យដាលី
ចិន

កម្មវិធីសិក្សា៖

  • ភាសាចិន
  • កម្មវិធីបរិញ្ញាប័ត្រ
  • កម្មវិធីអនុបណ្ឌិត
  •  

សម្រាប់ព័ត៌បន្ថែម សូមទាក់ទងក្រុមហ៊ុន អិល ខេ អិន (ខេមបូឌា)

 
ពត៌មានលំអិត »