សេចក្តីជូនដំណឹងៈ ក្រុមហ៊ុន អិន.ខេ.អិន (ខេមបូឌា) បានប្តូរទីតាំងថ្មី! ទីតាំងថ្មីស្ថិតនៅផ្ទះេលខ ១១ ផ្លូវ ២២២ (ចន្លោះផ្លូវ ៥១ និង មហាវិថី នរោត្តម) រាជាធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ សូមអរគុណ!

តេស

ប្រសិនបើសិស្សគ្មានពិន្ទុ IELTS TOEFL យើងអាចផ្តល់ជម្រើសមួយដល់សិស្ស ដើម្បីសាកល្បង ការធ្វើតេសភាសាអង់គ្លេសនៅឯការិយាល័យរបស់យើង ដោយឥតគិតថ្លៃ ការធ្វើតេសមាន រយះពេលម៉ោងពីរ តាមចំណេះដឹងនៃការសា្តប់ ការសរសេរ ការអាន និងជនាញវេយ្យាករណ៏ លទ្ឋផលនៃការធ្វើតេសរបស់អ្នកប្រៀបធៀបគ្នាទៅនិង IELTS TOEFL ដូច្នះ អ្នកអាច ត្រៀមខ្លួន រៀន IELTS TOEFL ឬមិនចាំបាច់រៀន IELTS TOEFL ដូចជាបណ្តាប្រទេសមួយ ចំនួនមិនត្រូវការ IELTS TOEFL
ប្រសិនបើ អ្នកចង់ទៅរៀននៅប្រទេស Australia United Kingdom គឺចាំបាច់បំផុត ប្រសិនបើ អ្នកចង់ទៅរៀននៅ USA, Canada, Singapore, New Zealand និង Malaysia ប្រសិនបើ អ្នកមិនមាន IELTS TOEFL ការិយាល័យរបស់យើងនៅតែ អាចជួយអ្នកចូលរៀននៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យ និងមហាវិទ្យាល័យដែលមានដៃគូជាមួយក្រុមហ៊ុន អិល ខេ អិន (ខេមបូឌា) ស្តង់ដាភាសាអង់គ្លេស​សំរាប់ចូលរៀននៅមហាវិទ្យាល័យ ឬសាកលវិត្យាល័យក្រៅប្រទេសធម្មតា។