សេចក្តីជូនដំណឹងៈ ក្រុមហ៊ុន អិន.ខេ.អិន (ខេមបូឌា) បានប្តូរទីតាំងថ្មី! ទីតាំងថ្មីស្ថិតនៅផ្ទះេលខ ១១ ផ្លូវ ២២២ (ចន្លោះផ្លូវ ៥១ និង មហាវិថី នរោត្តម) រាជាធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ សូមអរគុណ!

សេវាកម្ម

ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងផ្តល់សេវាកម្មដូចខាងក្រោមៈ
 

•    ពិគ្រោះយោបល់ផ្នែកអប់រំ
•    ពិគ្រោះយោបល់សិក្សានៅក្រៅប្រទេសដោយឥតគិតថ្លៃ
•    រៀបចំវិញ្ញសាប្រលងចូលរៀនតាមសកលវិទ្យាល័យនានា
•    ជួយណែនាំពីរបៀបបំពេញទំរង់បែបបទនានា
•    ស្វែងរកកន្លែងស្នាក់នៅអោយសិស្ស
•    ពិគ្រោះយោបល់កម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរការសិក្សា
•    បកប្រែឯកសារទូទៅ
•    ស្វែងរកសាលារៀន មហាវិទ្យាល័យ និង សាកលវិទ្យាល័យទៅតាមជំរើសរបស់សិស្ស
•    រៀបចំការទទួលសិស្សពីព្រលានយន្តហោះទៅកន្លែងសា្នក់អាស្រ័យ
•    ការផ្ទេរ និង ការបង់លុយ
•    តេសចូលរៀនភាសាអង់គ្លេស 
•    ប្រឹក្សាពីបែបបទសំុទិដ្ឋការ
•    ទស្សនះកិច្ចសិក្សាភាសាអង់គ្លេសពីមួយសប្តាហ៍ទៅមួយខែ រៀបចំជាលក្ខណ;បុគ្គល រឺ ជាក្រុម 
•    កម្មវិធីសិក្សានារដូវក្តៅពីមួយខែទៅបីខែ 
•    ជំនួយធ្វើលិខិតឆ្លងដែនសិស្ស 
•    រៀបចំការជូនដំណើររបស់ឪពុកម្តាយ រឺ ទៅលេងសិស្សអំឡុងពេលសិក្សារបស់ពួកគេ